Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η εταιρεία με την επωνυμία Βελμάρ (ΑUTOTECHNICA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ATEE) με έδρα στη Βιλτανιώτη 31, Κ.Κηφισιά, Α.Φ.Μ: 998281871, Γ.Ε.ΜΗ: 87098802000 (εφεξής η «Εταιρεία») με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106263500. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Βελμάρ (ΑUTOTECHNICA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ATEE) gdpr@velmar.gr.

 

  1. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

 

  1. Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής:

Α.  Αναφορικά με προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία για να λάβετε προσφορά για συγκεκριμένο όχημα, να πραγματοποιήσετε test drive, να κλείσετε ραντεβού για service, να λάβετε το newsletter της Εταιρείας ή τέλος για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σκοπός της επεξεργασίας είναι, κατά περίπτωση, η ικανοποίηση οποιουδήποτε σχετικού αιτήματός σας, η αποστολή του newsletter ή αποστολή απάντησης σε εσάς αναφορικά με τα ερωτήματα/ παράπονα/ σχόλιά σας.

Β.  Αναφορικά με τα ανωτέρω δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτά έχουν συλλεγεί από προηγούμενη συναλλακτική σχέση (π.χ. «Test drive», «Ραντεβού για service», «Ζητήστε προσφορά»), περαιτέρω σκοπός της επεξεργασίας τους είναι η απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας ή η εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, για τα οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν απαιτείται η λήψη της συγκατάθεσή σας.

 

  1. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Επιπλέον, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να έχουν και τυχόν τρίτοι, εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας αναφορικά με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

 

  1. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βελμάρ (Autotechnica Hellas ΜΟΝ.ΑΤΕΕ),

 

  1. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

  1. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.

 

  1. Cookies

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την πολιτική χρήσης Cookies